Utagawa Kunimasu (Sadamasu I) (worked about 1830-1852)